Ansökan om långsiktigt utvecklingsbidrag
Bidraget är till för dig som behöver ett långsiktigt bidrag för att kunna nå ett mål som är svårt att nå ytan ekonomisk hjälp.

Vi förutsätter att du har kraft och ambition för att kunna nå uppsatta mål.

Målet kan till exempel vara någon form av utbildning som skapar förutsättning för att kunna få ett arbete som förbättrar din livssituation. Bidraget är i första hand tillför att hjälpa unga människor, gärna barnfamiljer och ensamstående med barn.

Du som är intresserad av att söka bidraget skall berätta hur du vill göra för att nå ditt mål under 2 till 3 år vid ett personligt möte med representanter från Fredrik Lindströms Minne.

För att få fortsatta bidrag vill vi stämma av hur det har gått för dig ett par gånger per år.

Till Styrelsen för Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne Box 50 631 02 Eskilstuna. Mer information finns på www.flminne.se

Ange på formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Under vilken tid har du stadigvarande bott i Eskilstuna?

Inkomster per månad

kr/mån

Lön, pension, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, studiebidrag el dyl

kr/mån

kr/mån

Lön, pension, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, studiebidrag el dyl

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

Förmögenhet

kr

kr

Utgifter per månad

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

Hela numret inkl clearingnr

Beskriv kortfattat vad du vill studera eller vilken förändring du vill göra i ditt liv för att på sikt få en bättre livssituation. Beskriv också de mål som du har med studierna eller den förändring du vill göra samt vad en hjälp från stiftelsen skulle innebära för dig och din familj. (Max 10 000 tecken.)

Alla kompletta ansökningar får skriftligt svar på beslut.
Jag är beredd att vid ett möte med representanter från Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne presentera mig själv och motivera min ansökan. Dessutom är jag villig att ett par gånger per år redogöra för de framsteg som jag har uppnått, vilka svårigheter som eventuellt finns och hur de fortsatta planerna ser ut.
Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (Pul) och jag godkänner att mina personuppgifter får behandlas i dataregister.