Ansökan om stipendium för eftergymnasiala studier
Behörig att ansöka är studerande som ännu ej fyllt 30 år, är bosatt eller under stor del av sitt liv varit bosatt (uppväxt) inom Eskilstuna kommun samt har bra betyg.
Till Styrelsen för Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne Box 50 631 02 Eskilstuna. Mer information finns på www.flminne.se

Ange på formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Under vilken tid har du stadigvarande bott i Eskilstuna?

kr/mån

Lön, pension, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, studiebidrag el dyl

kr

Ev. stipendium insättes på bankkonto nr (hela numret inkl clearingnr)

Här kan du lämna övriga upplysningar som kan vara av betydelse för bedömning av din ansökan, såsom kostnader för utbildningen, hur finansieringen av studierna sker, vilket yrke du har tänkt ägna dig åt, ev tidigare arbete, praktik, förtroendeuppdrag mm. Lämna gärna namn och adress på personer som du vill referera till. (Max 10 000 tecken.)

OBS viktigt!
Följande handlingar skall alltid bifogas ansökan:
  1. Kopior av gymnasiebetyg, komvuxbetyg och liknande
  2. Kopior av högskolebetyg (För högskolebetyg skall uppgift lämnas om betygsskala som tillämpas samt uppgift om erhållna poäng).
  3. Besked om antagning till aktuella studier.
Inga filer uppladdade
Alla kompletta ansökningar får skriftligt svar på beslut.
Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (Pul) och jag godkänner att mina personuppgifter får behandlas i dataregister.